Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

דעת ותבונה
Daat U'Tvunah
בן איש חי

קובץ מאמרים אשר המה הקדמות יקרות הצריכים מאד לחכמת הקבלה
יצא לאור בפעם הראשונה בשנת תרע"א ועתה יוצא לאור בסדר חדש ובאותיות מאירות עינים, מוגה על פי כתבי-יד ודפוסים ישנים, בתוספת אלפי מקורות ותיקוני טעויות וחסרונות ממה שנדפס,מהדורה שניה מתוקנת
 • Kabbala
 • $37
 • $15
 • הקדמות יקרות לחכמת הקבלה
 • יוסף חיים מזרחי
 • ישועה בן דוד סאלם יצ"ו
 • Jerusalem
 • 1240
 • 1
 • 500
 • 29
 • 1400
 • כריכה קשה
וסודות נסתרים שנגלו ע"י אביר שבאבירים הוא האר"י החי זלה"ה, אשר דבריו ברוח הקודש נאמרים על פי אליהו הנביא זכור לטוב מגיד מישרים להגאון האדיר בנסתר ובנגלה, משנתו קו ונקי, רשכבה"ג המקובל האלהי, המפורסם בספריו הקדושים כקש"ת כמוהר"ר יוסף חיים זצוק"ל וזיע"א אשר עם קומץ הערות ממרן הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל הגיה ערך והכין לדפוס הצב"י יוסף חיים מזרחי יצ"ו