Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

פתחי דעת
Pitchei Daat
דוד אריה מורגנשטרן

בו נסדרו הלכות נדה לפרטיהן, עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים, ובו נתבררו ... צדדי המציאות וההלכה בנידונים רבים
פסקי הרב אלישיב משולבים בהערות השוליים
 • Nida
 • Halacha by Topic
 • 75
 • 35
 • הלכות נדה
 • ישראל מאיר מורגנשטרן (בן המחבר)
 • במחבר
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 411
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
OCLC Number (OCoLC)907791971 Pers.Main Entry ‫ מורגנשטרן, דוד אריה ‬ Title ‫ ספר פתחי דעת : הלכות נדה ... : בו נסדרו הלכות נדה לפרטיהן, עם מקורות הדינים והכרעות הפוסקים, ובו נתבררו ... צדדי המציאות וההלכה בנידונים רבים / ... דוד ארי’ מורגנשטרן ; [ערך רבי ישראל מאיר בן המחבר]. ‬ Var. Title ‫ ספר פתחי דעת - הלכות נידה ‬ Imprint ‫ ירושלים : דוד אריה מורגנשטרן, תשע"ג 2013-. ‬ Descr. ‫ כרכים ; 25 ס"מ. ‬ Gen. note ‫ קודם שער חלקי. ‬ ‫ "הברכה לבני ... הרה"ג רבי ישראל מאיר שליט"א שנטל ... עריכת הספר ... ; אודות ההוראות ... הגריש"א ... שזיכני במשך קרוב לשלשים שנה להסתופף בצל מורי ורבי [הגרי"ש אלישיב] ... ולדון קמיה ... בהרחבה פעם אחר פעם ... הובאו רק התשובות שזכינו לברר אצל מו"ר זצ"ל כדבעי, ומחמת כן הבאנו רק את המעט הזך מתוך השאלות השונות" -- הקדמה. ‬ ‫ פסקי הרב אלישיב משולבים בהערות השוליים. ‬ Cont. ‫ חלק א. תשע"ג 2013. 8 עמודים לא ממוספרים, י, 5 עמודים לא ממוספרים, עמודים יא-שצב, עמודים 393-397, 18 עמודים. ‬ Per.Sub. Caro, Yosef ben Efrayim, 1488-1575. Shulhan arukh. Hilkhot Nidda Top.Subj. - Misc. Menstruation (Jewish law) Mikveh (Jewish law) Purity, ritual (Jewish law) Local Subj. ‫ טהרת המשפחה -- הלכה. ‬ Add.Entry ‫ אלישיב, יוסף שלום בן אברהם, 1910-2012 מחבר תוכן טקסטואלי נוסף ‬ ‫ מורגנשטרן, ישראל מאיר בן דוד אריה עורך ‬