Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

מקרא העדה
Mikra HaAida
אליהו גרינצייג

חידושי הלכה לפי סדר הפרשיות בראשית-חיי שרה
מהדורה קמא המחבר היה עורך ראשי של אוצר מפרשי התלמוד עשרות שנים
 • Halacha
 • Parshat Hashavua
 • $21
 • $11
 • חידושים וביאורים על סדר פרשיות התורה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 564
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה