Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תורת הלויים השלם
Torat HaLeviim HaShalem
יעקב הלוי עפשטיין

כל המצוות והדינים השייך ללויים בזמן בהמ"ק וגם בזמן הזה
כעת יוצא לאור בפנים חדשות ותיקונים רבים והארות מהגאון האדר"ת מראה מקומות וציונים
 • Rambam
 • Shulkan Aruch
 • 75
 • 50
 • יד הלוי, זאת ליעקב ושבחי הלויים
 • בנימין גרינגרס
 • המו"ל
 • Bet Shemesh
 • 2017
 • 1
 • 400
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה