Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

רזיאל המלאך השלם
Raziel Hamalach
אברהם ישעיהו קניבסקי

שלושה ספרים קדומים נפתחים ספר רזיאל המלאך, השלם, מיוחס לאדם הראשון. ספר חנוך, מיוחס לחנוך בן ירד שנהיה מלאך. ספר נח, מיוחס לנח הצדיק
עם כמה הגהות ותיקונים בהיר בשחקים, מאת אאמו"ר... מרן הגרשי"ח קניבסקי
 • Kabbala
 • $37
 • $15
 • ספר חנוך, ספר נח
 • חיים קניבסקי
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 216
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
Uniform Title ‫ [שלושה ספרים קדומים נפתחים] ‬ Title ‫ שלשה ספרים קדומים נפתחים : ה"ה: ספר רזיאל המלאך, השלם, מיוחס לאדם הראשון. ספר חנוך, מיוחס לחנוך בן ירד שנהיה מלאך. ספר נח, מיוחס לנח הצדיק ; עם כמה הגהות ותיקונים בהיר בשחקים, מאת אאמו"ר... מרן הגרשי"ח קניבסקי ; יו"ל... ע"י אברהם ישעיהו בלאאמו"ר מרן הגר"ח קניבסקי. ‬ Imprint ‫ בני ברק : אברהם ישעיהו קניבסקי, א'ו'ר' ח'ד'ש' ע'ל' צ'י'ו'ן' [תשע"ה]. ‬ Phys.Description ‫ 5 עמודים לא ממוספרים, מה דפים, 2 עמודים לא ממוספרים, 5, רט, לג עמודים : פקסימילים, איורים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ מה הד': רזיאל המלאך דפוס צלום אמשטרדם תס"א ‬ General Note ‫ [2], רט הע': רזיאל המלאך, מהדורת הרב שלמה קרח, עם ביאורו בסוד קדושים, שיצאה בבני ברק תשנ"ט ‬ General Note ‫ כו הע' בספירת הע' האחרונה: ספר חנוך, יצא עפ"י אוצר מדרשים להרי"ד איזנשטין; [כז]-לג הע' בספירת הע' האחרונה: ספר נח, יצא עפ"י אוצר מדרשים להרי"ד איזנשטין ‬ Added Person Name ‫ קרח, שלמה בן יחיא ‬ Added Person Name ‫ קניבסקי, אברהם ישעיהו ‬ Added Person Name ‫ קניבסקי, שמריהו יוסף חיים ‬ Added Uniform Title ‫ רזיאל המלאך. תשע"ה. בני ברק ‬ Added Uniform Title ‫ ספר חנוך. תשע"ה. בני ברק ‬ Added Uniform Title ‫ ספר נח. תשע"ה. בני ברק ‬