Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5777

Look inside

טיב גיטין
Tiv Gitin
אפרים זלמן מרגליות

על סדר שמות גיטין שסידר רבינו בעל המחבר בית שמואל
מהדורה חדשה עם הגהות מגאוני הדור
 • Divorces
 • Talmud
 • 65
 • 35
 • יוסף שאול נתנזון, המהרש"ם, מנחם זילבער
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
טיב גיטין-לבעל השו"ת בית אפרים מהדורה חדשה –גדול ומפואר עם הגהות מהרי"ש (שואל ומשיב)מהרש"ם –מאזני צדק ----------------------------------------------------------- מהדורה הקודמת ME-Personal Name ‫ מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828 ‬ Title ‫ ספר טיב גיטין : על סדר שמות גיטין שסידר רבינו בעל המחבר בית שמואל וגם ביאור לסדר גט של הגאון ר' מיכל ר' יוזפס / אשר פעל וחיבר ... מו"ה זלמן מרגליות מבראד. ‬ Varying Form Title ‫ ספר טיב גטין ‬ Publication Area ‫ [ניו-יורק] : (מ. ז. זילבער), [תשמ"ב]. ‬ Phys.Description ‫ [2], מד,[1], נג,[3] ד' (חלק א-ב) ; 32 ס"מ. ‬ General Note ‫ בשערים: ווארשא תרמ"ד. דפוס צילום של הוצאה זו, פרט להוספות המיוחדות להוצאה החדשה ‬ Formated Contents N ‫ התוכן: ‬ Formated Contents N ‫ חלק א: שמות אנשים ‬ Formated Contents N ‫ חלק ב: שמות נשים ‬