Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

רבינו ירוחם השלם ‬
rabno yerucham hashlem
יאיר חזן

תולדות אדם וחווה, חלק אדם, נתיבים א-יב
מהדורה חדשה מתוקנת
 • Halacha
 • Halacha
 • --
 • $10
 • תולדות אדם וחווה
 • יאיר נתיב
 • יאיר נתיב
 • Jerusalem
 • 2014
 • 3
 • 1383
 • 28
 • 6000
 • כר' קשה
ירחם בן משלם. ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תולדות אדם וחוה / חברו... רבינו ירוחם בר משולם ; יוצא לאור... על פי כתבי יד נדירים, עם שינויי נוסחאות, מראי מקומות, מבוא ומפתחות, ונוסף עליו: יאיר נתיב : והוא ליקוט מכל גדולי הדורות אשר דנו בדברי רבינו... הערות... מקבילות וסיכומי שיטות, נערך... על ידי יאיר חזן. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ רבנו ירחם השלם ‬ ‫ מישרים ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ במהד’ חדשה, מתוקנת... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : יאיר נתיב, תשס"ז-תשע"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 5 כר’ : פקס" ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "באותיות [מרובעות]... עם פיסוק וחלוקה לקטעים... במיעוט ראשי תיבות..." (הקד’) ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ התכן: ‬ ‫ כרך א: חלק אדם: נתיבים א-יב. תשע"ד. [14], 3, [1], מח, תקנ ע’. ‬ ‫ כרך ב: חלק אדם: נתיבים יג-כא. תשע"ו. [8], תקנא-תתריג ע’. ‬ ‫ כרך ג: חלק חוה: נתיבים כב-כח. תשס"ז. [43], שכא, [18] ע’. בעיקר הלכות מחלק אבה"ע. [18] הע’: ענף א: אי רבינו ירוחם והרא"ש נחשבים לשנים לדינא ; ענף ב: מקומות... שרבינו ירוחם חולק על הרא"ש / אברהם יצחק אולמאן, חבר הבד"ץ העדה החרדית... ירושלים. ‬ ‫ כרך ד: מישרים, נתיבים א-כב. תשס"ט. [6], 42, תכט ע’. "העוסק בדיני ממונות" (הקד’). ‬ ‫ כרך ה: מישרים, נתיבים כג-לב. תשע"ב. [10], תלא-תתקיא, [2] ע’. "נתיב כג... שעוסק בדיני כתובה, ואילו שאר הנתיבים עוסקים בדיני ממונות ונזיקין" (הקד’). ‬ Local Subj. ‫ הלכה -- ‏-1565. ‬ ‫ הלכה (מתחום אבן העזר) ‬ ‫ הלכה (מתחום חשן משפט) ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ חזן, יאיר ‬ ‫ אולמן, אברהם יצחק ‬