Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ממדבר מתנה
MiMidbar Matana
יצחק פנחס גולדוסר

מאמרים... בענין מעמד הר סיני, מעלות התורה וקנייניה... מיוסדים על דברי רבותינו.
 • Essays
 • Bible
 • --
 • $11
 • מאמרים בענין מעמד הר סיני
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2004
 • 1
 • 415
 • 25
 • כר' קשה
‫ כותר: ‬ ‫ ממדבר מתנה : מאמרים... בענין מעמד הר סיני, מעלות התורה... וקנייניה... מיוסדים על דברי רבותינו... / מאת יצחק פינחס בן... ר’ יהודה גולדוסר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני-ברק : (גולדוסר), תשס"ד. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ תטו ע’ ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ ע’ [שסה]-תטו: קונטרס יהודה יעלה : ... הערות בענייני תורה ומצוות : לעילוי נשמת אבי... הר"ר יהודה ב"ר שלמה אלעזר... ‬ Local Subj. ‫ גולדוסר, יהודה בן שלמה אלעזר ‬ ‫ מתן תורה. ‬ ‫ תנועת המוסר -- ספרות עיונית. ‬ ‫ תנ"ך. תורה. ‬