Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תוספות שבת
Tosfot Shabbat
יוסף קרו

והוא ביאור... על דברי המחבר והרב בעל המפה מריש הלכות שבת עד סופה
עם מהדורא בתרא
 • Shulkan Aruch
 • Shabbat
 • --
 • --
 • חיים מייזלש
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1973
 • 1
 • 123
 • 31
 • כר' קשה
‫ ‫ [שלחן ערוך - תוספת שבת] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תוספות שבת עם מהדורא בתרא : והוא ביאור... על דברי המחבר והרב בעל המפה מריש הלכות שבת עד סופה... / המחבר... מוהר"ר רפאל (בלא"א... כמוהר"ר חיים מייזלש)... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ תוספת שבת ‬ ‫ תוספות שבת ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ירושלים?] : [מוציא לאור לא ידוע], תשל"ג. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [1], קכג, ח ד’ ; 31 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם פנים השו"ע הלכות שבת ועירובין סי’ רמב-תטז (כולל גם הגהות על יתר סימני האו"ח וקצת על שאר חלקי השו"ע בשם ספר פלאים, בתחלת ובסוף הספר) ‬ ‫ דפוס צלום: זאלקווא, תקס"ו ‬ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת -- באורים. ‬ ‫ שבת -- הלכה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ מיזלש, רפאל בן חיים ‬