Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

משנת השולחן
Mishnat Hashulchan
נחום מנשה ויספיש

על כל הלכות טהרה לפי סדר השו"ע יור"ד סי' קפג – ר'
עם הכרעות מגדולי הפוסקים וגדולי ההוראה בשילוב מאות מפסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
 • Nida
 • Halacha
 • 60
 • 35
 • הלכות נדה וטבילה
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2008
 • 1
 • 640
 • 25
 • 1800
 • כר' קשה
"משנת השולחן" הוא חיבור על הלכות טהרה וטבילה חיבור מהודר ומפואר בשילוב מאות פסקי הלכה והכרעות אשר שמע ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב, החיבור מכיל 640 עמודים ומסוגנן באופן השווה לכל נפש, מיוחד לשינון וחזרה של ההלכה עם הגפ"ת במהירות ובקלות, ומסודר לפי סדר השו"ע יור"ד מסי' קפג עד סי' ר'. הכולל סיכומי סוגיות מקורות לפסקי השו"ע, תמצית נושאי כלים שעל השו"ע והרמ"א, ראשונים ואחרונים עם פסקי דינים והלכות אקטואליים אשר לא נזכרו בשו"ע ונו"כ, חידושים פסקים ותשובות מגדולי הפוסקים עד פוסקי דורינו ומורי ההוראה שליט"א, וכאמור מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב, החיבור כולל מפתח לסיכומי הסוגיות וכן כותרות משנה לכל פיסקא ופיסקא. ובסופו יש אינדקס מפתח ערכים ונושאים בו מפורט להפליא אשר כל דורש הלכה ימצא כל דין ודין בנקל. הספר מיוחד בזה שהוא כולל מאות פסקים תשובות והכרעות מפוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב, שהמחבר שמע וכן ממה שליקטן מתורתו של מרן הגרי"ש אלישיב, מהספר "קובץ תשובות", ומהספרים: "לבושי עז" מהגאון עזריאל זעליג אוייערבאך חתנא דבי נשיאה, משמרת הטהרה מהדורת תשס"ה, משערי טהרה, מנחת פרי (ומקונטרס התשובות שבו מהדורת תשס"ז) ומעוד ספרים. וכן ממה שהמחבר זכה לשמוע זאת ממרן הגרי"ש אלישיב ובמיוחד באותן התקופות שזכה ללוותו במשך שנים מרובות יום אחר יום תפילה אחר תפילה מביתו של מרן הגרי"ש אלישיב לביהמ"ד "תפארת בחורים". בעמח"ס: "משנת זכויות היוצר", הדן בדין זכויות יוצרים בראי ההלכה, "משנת התלמוד", "משנת הברכה" העוסק בדיני הלכות היסח הדעת בסעודה, ושאר ההלכות הנוהגות למעשה בברכות הנהנין.