Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

גנות עלי נהר
Ganot Alay Nahar
נפתלי הירצקא רייזמן

ספר על הלכות 'נדה מעוברת ויולדת' - "הלכה למעשה" - מיועד לכל יהודי בכלל, ולאלו העומדים בתחילת דרכם בפרט. משולבים בו [בהדגשה מיוחדת] מנהגים וזהירויות שונות שנהגו בהם מאז חסידים ואנשי מעשה, כפי אשר קיבל המחבר מפי זקני הדור העבר.
מהדורה שישית מחודשת ומשוכללת עם תיקונים והבהרות נוספות
 • Halacha
 • Nida
 • 35
 • 35
 • הלכות טהרה
 • בן המחבר
 • Bnei Brak
 • 2017
 • 1
 • 300
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
המחיר בחניות בארץ ללקוח הוא בערך 33 - 35 ש"ח. ולחניות אני מוכר בער' ב25 ש"ח. הטקסט לגבי מהות הספר: ספר על הלכות 'נדה מעוברת ויולדת' - "הלכה למעשה" - מיועד לכל יהודי בכלל, ולאלו העומדים בתחילת דרכם בפרט. גם קונטרס 'הלכות יחוד' - למעשה. נכתב בשפה קלה וברורה ומובנת. מסודר בסדר נאה. באופן שמשמש כמדריך ביתי איך לנהוג בכל הנוגע לענינים הנ"ל. דבר מיוחד בספר זה, משולבים בו [בהדגשה מיוחדת] מנהגים וזהירויות שונות שנהגו בהם מאז חסידים ואנשי מעשה, כפי אשר קיבל המחבר מפי זקני הדור העבר. המחבר הינו הגאון החסיד ר' נפתלי הירצקא רייזמאן שליט"א המשמש כבר כדומ"ץ ארבעים שנה בעיר בני ברק.