Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

תקון קוראים
Tikun Koreim
רבי שלמה ידידיה מנורצי

מסודר בסדר חדש עם הדגשות והוספות מהם - קומץ מנחת שי: מלוקט מתוך החיבור מנחת שי / לרבי שלמה ידידיה מנורצי... קריאי מועד: סימון מיוחד של עליות מועדי ישראל... שיטה מקובצת: חיבור מיוחד על הטעמים בתורה הפטרות וחמש מגילות ואופן זכירתם
 • Bible
 • 110
 • 35
 • סימנים
 • שמואל מאיר ריאחי
 • מכון סימנים
 • Jerusalem
 • 2007
 • 1
 • 538
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ תנ"ך. תורה. תשס"ז. ירושלים ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ תקון קוראים - סימנים : מסודר בסדר חדש עם הדגשות והוספות מהם - קומץ מנחת שי: מלוקט מתוך החיבור מנחת שי / לרבי שלמה ידידיה מנורצי... קריאי מועד: סימון מיוחד של עליות מועדי ישראל... שיטה מקובצת: חיבור מיוחד על הטעמים בתורה הפטרות וחמש מגילות ואופן זכירתם / אשר ערכתי בחמלת ה’ עלי שמואל מאיר ריאחי... ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ תקון קוראים ‬ ‫ סימנים ‬ ‫ מנחת שי (לקוטים) ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : המכון התורני סימנים, תשס"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 83, [1], 446, [8] ע’. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ מהדורה קטנה - "נוסח אשכנז" ‬ Local Subj. ‫ קריאת התורה. ‬ ‫ מסורה (תנ"ך)