Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

דבריו חיים וקיימים
Dvarav Haim VeKayamim
"האדמור מויזניץ -"האמרי חיים

אמרות... הדרכות והנהגות, עובדות וסיפורים, שמועות וזכרונות מרבינו... האמרי חיים מוויזניץ [ר’ חיים מאיר ב"ר ישראל הגר] / שנלקטו משיחות קודש, מכתבים ורשימות של תלמידו... אדמו"ר שליט"א [ר’ שמואל יעקב ב"ר אברהם יצחק קהן, מתולדות אברהם יצחק]
 • Hassidut
 • --
 • $14
 • האדמו"ר מתולדות אברהם ויצחק
 • אור שבעת הימים
 • Brooklyn
 • 2017
 • 1
 • 622
 • 25
 • 1400
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ קהן, שמואל יעקב בן אברהם יצחק מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [דבריו חיים וקימים] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ דבריו חיים וקיימים : אמרות... הדרכות והנהגות, עובדות וסיפורים, שמועות וזכרונות מרבינו... האמרי חיים מוויזניץ [ר’ חיים מאיר ב"ר ישראל הגר] / שנלקטו משיחות קודש, מכתבים ורשימות של תלמידו... אדמו"ר שליט"א [ר’ שמואל יעקב ב"ר אברהם יצחק קהן, מתולדות אברהם יצחק]; הרב שמעון גרין, עורך אחראי. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ברוקלין?] : מכון אור שבעת הימים, שע"י חסידי תולדות אברהם יצחק, תשע"ז [2017]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ תקיח עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ חלק א: זכרונות חיים / עורך הרב שמעון שפיצר -- חלק ב: רשימות חיים / עורך הרב עמרם פרנקל. ‬ Local Subj. ‫ הגר, חיים מאיר בן ישראל, מויז’ניץ ‬ ‫ ויז’ניץ (חסידות) ‬