Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

עליית שלמה
Aliyat Shlomo
שלמה נפתלי יונגר

ביאורים וחידושים בענייני מצות עלייה לרגל מתאים גם ללומדי מסכת חגיגה שרוצים לקנות שלימות בסוגיות.
מהדורת קמא
 • Halacha
 • Holidays
 • $14
 • $11
 • מצות עלייה לרגל
 • תלמודו בידו
 • Lakewood
 • 2017
 • 1
 • 230
 • 25
 • 700
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ יונגר, שלמה נפתלי מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [עלית שלמה] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ עליית שלמה : כולל ביאורים וחידושים בעניני מצות עלייה לרגל / ... שלמה נפתלי יונגר ב"ר אפרים הערץ. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ליקוואוד : מפעל תלמודו בידו, תשע"ז [2017]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 12 עמודים לא ממוספרים, ריג עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים ; 25 ס"מ. ‬ Local Subj. ‫ עליה לרגל -- הלכה.