Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

זרע שמשון
Zera Shimshon
ישראל זילברברג

עתה נדפסו מחדש דרושי שיר השירים... בתוספת פסוק ונקוד, פענוח ראשי תבות, עם פרוש זרע שמשון המבאר, באור משלב... בלשון... קל... הוספת מראי מקומות, ציונים ומקורות...
מהדורת קהילת חפץ חיים
 • Bible
 • Shir HaShirim
 • 46
 • 45
 • הרב מנחם בנימין פאשקעס
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2017
 • 1
 • 268
 • 25
 • 700
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ תנ"ך. שיר השירים. תשע"ז. ישראל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ זרע שמשון : ... ועתה נדפסו מחדש דרושי שיר השירים... בתוספת פסוק ונקוד, פענוח ראשי תבות, עם פרוש זרע שמשון המבאר, באור משלב... בלשון... קל... הוספת מראי מקומות, ציונים ומקורות... / הרב מנחם בנימין פאשקעס, הרב ישראל זילברברג, ראשי המערכת ועורכים אחראים ; הרב ישראל אלברט - עורך ראשי ומבקר ; הרב זכריה דיוויס - עורך [ועוד 2]. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [ישראל] : האגוד העולמי להפצת תורת הזרע שמשון, תשע"ז. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ רכו, 42 עמודים : פקסימיל ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם הפנים ‬ ‫ מהדורת קהילת חפץ חיים ‬ ‫ שיר השירים וזרע שמשון בניקוד ‬ ‫ ע’ [קצז]-רכו: שיר השירים [ע"פ] רש"י וילקוט תורת שמשון ‬ ‫ 42 הע’ בסופו: גבורת שמשון : בו יסופר מעשה תוקף גבורתו של... רבנו שמשון חיים ב"ר נחמן מיכאל נחמני... סיפורי ישועות בזכות קיום בקשתו בלימוד ספריו... עם שער מיוחד ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ נחמני, שמשון חיים ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ נחמני, שמשון חיים מחבר ‬ ‫ פשקס, מנחם בנימין עורך ‬ ‫ זילברברג, ישראל עורך ‬ ‫ אלברט, ישראל עורך ‬ ‫ דיויס, זכריה עורך ‬