Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ספר הזוהר בכרך אחד ללימוד יומי
Zohar in one volume
שמעון בן יוחאי

ספר הזוהר בכרך אחד ללימוד יומי / בתוספת מעלות רבות מעלות המהדורה
* "ספר הזוהר" מנוקד מוגה ומודפס בכרך אחד בפונט נוח לקריאה , טקסט הזוהר ערוך בשני טורים בכל עמוד.
 • Zohar
 • Kabbala
 • 290
 • 35
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 1600
 • 25
 • 2800
 • כר' קשה
* כל ספר הזוהר הקדוש בכרך אחד, כולל את ‘ספר הזוהר‘ ,‘זוהר חדש‘ , 'תיקוני הזוהר‘ ו‘תיקוני זוהר חדש‘, * הזוהר מחולק לקריאה יומית לשנה אחת, מל"ג בעומר ( י"ח באייר ( עד ל"ג בעומר, לפי התאריך העברי של כל יום שמצוין בראש העמוד, הקריאה ב"ספר הזוהר" 4 עמודים ביום. ישנו שרוך / סימניה ראשון לסימון ההתקדמות בקריאה. * תוכן כללי מפורט במיוחד, מציין את שמות חומשי התורה, הפרשיות, האדרות, הספרים המיוחדים, המדרשים-שיר השירים, רות, איכה ומרכבת יחזקאל. תיקוני הזוהר לפי הסדר, פרשיות זוהר חדש ולבסוף תפילות וקטעים מהזוהר במעגל החיים והמועדים. * "תיקוני הזוהר" מחולקים בחלוקה משנית לקריאה יומית נוספת של 40 יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים (אלול-תשרי ), התאריך העברי מצוין בראש העמוד וכן בגוף הטקסט, הקריאה ב"תיקוני הזוהר " כ- 4 עמודים ביום.ישנו שרוך/סימניה נוסף לסימון ההתקדמות בקריאה. * תפילה מיוחדת לפני תחילת הקריאה בספר הזוהר ותפילות מיוחדות לסיום כל ספר הזוהר כולל "הדרן" וקדיש על ישראל. * בראש כל עמוד בספר הזוהר מצוין העמוד המקביל בזוהר דפוס "וילנא" (תרנ"ה ( ודפוס "ליוורונו" (תרי"ח ( להקל את התמצאות הקורא. * בכל ראש עמוד בספר הזוהר מצוינים: החומש, הפרשה, המאמרים, ספרים המיוחדים, האידרות, שיר השירים, רות וכדו’. * נספח ראשון - 'תולדות רשב"י‘. * נספח שני - 'מבנה ספר הזוהר‘. * נספח שלישי - 'מפתח המאמרים‘. * נספח רביעי - 'מפתח אזכורי המקרא‘ * נספח חמישי - 'מפתח הנושאים‘. * נספח שישי - 'רבותינו על הזוהר‘. * נספח שביעי - 'פיוטים לכבוד רשב"י‘. גודל: 24.5X17.5 ס"מ -עובי 8 ס"מ שפה: עברית כריכה: מארז מותאם לספר, כריכה עור pu עם הטבעות זהב פנים הספר: 1600 עמודי קרם ב-2 צבעים, קצוות הדפים מוזהבים, 2 סימניות/שרוכים זהב וכחול