Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אור שמח
Or Sameach
(מאיר שמחה כהן (מדווינסק

אם תיקונים והערות מגליוני ההר צבי ה אבי עזרי הגר"יי פישר והגר"מ גיפטר
ד חלקים
 • Rambam Commentary
 • 75
 • 50
 • אורה ושמחה
 • מיכאל דוד קריצלר‬
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2015
 • 1
 • 28
 • 1600
 • כר' קשה
כהן, מאיר שמחה בן שמשון קלמן, 1843-1926 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אור שמח : על... משנה תורה לרבינו משה ב"ר מיימון / מאתי מאיר שמחה כהן מדווינסק... ; ... במהדורה... מוגהת ומתוקנת, עם פיסוק וקיטוע ותיקוני אלפי טעויות, וציוני מראי מקומות ובתוספת מפתחות, מקורות וערכים מפורטים, ונוסף... ביאורים והערות אורה ושמחה : אשר לוקט בו מספרי גדולי האחרונים הדנים בדברי רבינו, בתוספת הערות... ונלווה... גליונות הגרא"ז מלצר וכן משאר רבותינו... על ידי מיכאל דוד בלאאמו"ר יששכר דוב קריצלר. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : משפ’ קריצלר, תשע"ה [2014]-. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כרכים : פקסימילים ; 28 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "ליקוט ואסיפתם של גליוני האחרונים... ההר צבי, האבי עזרי והגרי"י פישר... גם... גליוני הגר"מ גיפטר... [וכן גליונות] רבי איסר זלמן מלצר (שטרח נכדו הג"ר מנחם בן מנחם להכין אותם מתוך כי"ק)..." (ע’ 3 כרך א) ‬ ‫ הערה ביב': ‬ ‫ כולל הפניות ביבליוגרפיות ומפתחות. ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ כרד ד: על ספר עבודה, קרבנות, טהרה. תשע"ו. [13], תתקיג ע’. ‬ Cont. ‫ התכן: ‬ ‫ כרך א: על ספר המדע, אהבה, זמנים. תשע"ה. [12], 27, [1], תתקלז ע’. ע’ 7-26: תמצית תולדות חייו ומקצת הליכות דרכיו. ‬ ‫ ע’ [תשפג]-תתקלז: מפתחות : על סדר התנ"ך, בבלי, ירושלמי, רמב"ם, ושו"ע ועוד. מפתח ערכים ‬ ‫ כרך ג: על ספר הפלאה זרעים. תשע"ז. [15], תקסד עמודים. ע’ [תמג]-תקסד: מפתחות. ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ משה בן מימון 1138-1204. משנה תורה -- באורים -- אחרונים ‬ ‫ כהן, מאיר שמחה בן שמשון קלמן, 1843-1926 ‬‫ מחבר שותף ‬ ‫ קריצלר, מיכאל דוד אורה ושמחה ‬ ‫ מלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץ, 1870-1953 גליונות האור שמח ‬