Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

נתן פריו
Natan Perio
נתן געשטעטנער

כולל הוספות מכתב ידו והערות
ב חלקים על מסכת מגילה ועל אדר
 • Megillat Esther
 • Purim
 • 50
 • 60
 • ברוך האס שמואל שלזינגר
 • מכון להורות נתן
 • Bnei Brak
 • 2015
 • 1
 • 673
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
געשטעטנער, נתן בן עמרם, 1932-2010 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר נתן פריו : חידושים וביאורים על מסכת מגילה / מאת מרנא ורבנא נתן בן מוה"ר עמרם געשטעטנער ; ערכו והעירו ר’ ברוך האס, ר’ שמואל שלזינגר [ו-3 אחרים]. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר נתן פריו - מגילה ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני-ברק : מכון להורות נתן, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ ז, תעו עמודים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתח (עמודים תלז-תעו). ‬ ‫‫ גשטטנר, נתן בן עמרם ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ נתן פריו : על חודש אדר : ובו חידושים... בדרך אגדה ודרוש ותוכחת מוסר... ופסקי שאלות ותשובות... / מאת מרנא... נתן... געשטעטנער... ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : מכון להורות נתן. תשע"ה [2015]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ ז, רפג עמודים ; 24 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "אמנם עיקר ספר זה כבר הדפיס... בחיבוריו... על המועדים... זו היא בבחינת יצירה חדשה... במהדורה הנוכחית נקבצו... בחיבור אחד. ומלבד זה נתוספו... חידושי... שהשאיר... בכתב יד קדשו שעדיין לא ראו אור..." (אקדמות מילין) ‬ Local Subj. ‫ אדר (חודש) -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬ אודות כת' א ‬