Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

שירת משה
Shirat Moshe
משה צבי רודמן

על ברייתא פרק שירה עם מקור השיר המשמיע את שירת הבריאה מדברי חז"ל על עניני הנבראים וטבעם ומלמדים לאדם דעת ומוסר השכל ובתחילתו מבוא רחב במהות שירת הנבראים וסגולת פרק שירה
 • Aggadot Hazal
 • Prayer and Liturgy
 • 45
 • 35
 • אברהם פנחס ברקוביץ
 • המחבר
 • Modiin Elite
 • 2015
 • 1
 • 411
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
‫ מחבר: ‬ ‫ פרקי שירה. תשע"ה. מודיעין עלית ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ שירת משה : על ברייתא פרק שירה ; עם מקור השיר : המשמיע את שירת הבריאה... מדברי חז"ל על עניני הנבראים וטבעם... ומלמדים לאדם דעת ומוסר השכל... ובתחילתו: מבוא רחב במהות שירת הנבראים וסגולת פרק שירה, עם מפתח ערכים / חובר ע"י משה צבי בלאאמו"ר ר’ מנחם רודמן. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ קרית ספר : משה צבי רודמן, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 24 עמודים לא ממוספרים, שפז עמודים, 7 עמודים לא ממוספרים, ו עמודים, 1 עמוד לא ממוספר : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם הפנים ‬ ‫ על הכריכה: מהדורת ברקוביץ; ו הע’ בסופו: אלון בכות... : לזכר... מרת גיננדל בת ר’ שלמה בערקאוויטש / אברהם פנחס בערקאוויטש ‬ ‫ אודות מחבר ‬ ‫ ברקוביץ, גיננדל ‬ ‫ אודות כת' א ‬ ‫ פרקי שירה. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ רודמן, משה צבי מחבר ‬ ‫ ברקוביץ, אברהם פנחס מחבר טקסט נוסף ‬