Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

הרמב"ם המבואר
HaRambam HaMevuar
משה בן מימון

והוא ביאור משולב בדברי הרמב"ם בתוספת הערות הלכה למעשה על פי שולחן ערוך ורמ"א שו"ע הרב ומשנה ברורה ובתוספת פסקי האחרונים מקורות ציוני המקורות לדברי הרמב"ם מלוקט מנושאי הכלים והמפרשים
 • Rambam Commentary
 • Halacha
 • 180
 • 50
 • צבי וילהלם
 • מכון הרמב"ם המבואר
 • Netanya
 • 2016
 • 3
 • 2986
 • 31
 • 3000
 • כר' קשה
משה בן מימון מחבר ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [משנה תורה - תשע"ד (ירושלים)] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ הרמב"ם המבואר : ובו... ביאורי הרמב"ם : והוא ביאור משולב בדברי הרמב"ם בתוספת הערות ; הלכה למעשה : על פי שולחן ערוך ורמ"א, שו"ע הרב ומשנה ברורה, ובתוספת פסקי האחרונים ; מקורות : ציוני המקורות לדברי הרמב"ם מלוקט מנושאי הכלים והמפרשים ; עיונים : קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב"ם, בירורי שיטות הראשונים, ציונים לדברי האחרונים / מכון הרמב"ם המבואר, הרב צבי וילהלם - יו"ר המערכת. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ הרמב"ם המבאר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים : מכון הרמב"ם המבואר, נתניה, תשע"ד [2014]- ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ כר’ ; 31 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ הפנים - בניקוד ‬ ‫ המדור ’עיונים’ מופיע בסוף הכרכים ‬ ‫ על הכריכה: מהדורת חיטריק ‬ ‫ הערת תוכן ‬ ‫ [א]: המדע. תשע"ז 2017. [22], 38, [1], תריד, קח ע’. ע’ 2-38: מבוא כללי לספר משנה תורה : על הרמב"ם וחיבורו משנה תורה. ‬ ‫ [ב]: אהבה. תשע"ד 2014. [17], תריז ע’. ‬ ‫ [ח 1]: עבודה [א]: בית הבחירה, כלי המקדש, ביאת מקדש, אסורי מזבח, מעשה הקרבנות. תשע"ו. [18], תקה, קטו ע’. ‬ ‫ [ח 2]: עבודה ב: תמידין ומוספים, פסולי המוקדשין, עבודת יום הכפורים, מעילה. תשע"ז 2017. [16], תטו, [1], פו ע’. ‬ ‫ [י 1]: טהרה א: טומאת מת, פרה אדמה, טמאת צרעת, מטמאי משכב ומושב. תשע"ה. [18], תקי, קכ ע’. ‬ Local Subj. ‫ משה בן מימון. ‬ ‫ משה בן מימון. משנה תורה