Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

יפה ללב
Yafe LeLev
רחמים ניסים יצחק פלג’י

עלחלקי השו"ע וחידושיו על הש"ס אם הערות מהרב עובדיה יוסף
כל כרך ערכנו מפתח עניינים [ובאותיות מרובעות נדפס ונסדר מחדש
 • Shulkan Aruch
 • Shas
 • $134
 • $23
 • משה נתן לוי
 • מכון הכתר
 • Jerusalem
 • 2016
 • 7
 • 3475
 • 29
 • 7500
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ יפה ללב : השלם... / לרבינו... רחמים נסים יצחק פאלאג’י, אב"ד... אזמיר... בן... מוה"ר חיים... ; נדפס במהדורה המשלבת את כל חלקי הספר, קונטרסיהם והשמטותיהם... בכל ספרי המחבר, על סדר סעיפי השלחן ערוך ; ועליו גליון הערות "חוקר לב", חברתיו וערכתיו... ישראל ביתן ; חברי המערכת: הרב משה נתן לוי [ו-7 אחרים] ; [עם] הערות כת"י מגליונות ה"יפה ללב" של... רבינו עובדיה יוסף. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ נפש יתרה בשבת ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ נדפס ונסדר מחדש. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלים :ב, תשע"ו. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 7 כרכים : פקסימילים ; 29 ס"מ. ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ ( מפעל מפרשי השלחן ערוך) ‬ ‫ סדרה: ‬ ‫ מפעל מפרשי השלחן ערוך ‬ ‫ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך -- באורים. ‬ ‫ פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים ‬ ‫ גטין -- שמות -- הלכה. ‬ ‫ גטין -- הלכה. ‬ ‫ חליצה -- הלכה. ‬ ‫ שבת -- דרושים, שיחות ואמרים -- ערכים לפי אלף בית. ‬ ‫ רבנים -- תורכיה -- אזמיר -- ביוגרפיה. ‬