Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

עבודה ברורה
Avoda Berurah
מיטניק, יצחק

הארות והערות, חידושים וביאורים, מלוקטים מדברי הראשונים והאחרונים מקרוב לחמש מאות ספרים לפרש בדברי הגמרא, רש"י ותוספות גם סדרת קובץ מפרשים לכמה מסכתות מסודרים לפי סדר הדף
סט שלם או אפשר לקנות כרכים בודדים ל80 ש"ח כל כרך
 • On the Shas
 • $554
 • $23
 • קובץ מפרשים
 • אחרים
 • מכון עבודה ברורה
 • Jerusalem
 • 2003
 • 23
 • 180
 • כריכה קשה
רשימת ספרי מכון עבודה ברורה, נכון לתמוז תשע"ח עבודה ברורה על ע"ז (ח"א וח"ג), עבודה ברורה על ערכין, ספר יקר הערך (על ערכין), עבודה ברורה על מסכת הוריות, עבודה ברורה על תמורה (ב' כרכים), עבודה ברורה על ברכות פרק ראשון, עבודה ברורה על סוכה פרק ג' (ב' כרכים), עבודה ברורה על סוכה פרק ד' וה', עבודה ברורה על ר"ה פרק ראשון עד דף י:, עבודה ברורה על ר"ה פרק ג' וד', עבודה ברורה על נדה פרק ראשון (ב' כרכים), עבודה ברורה על מסכת כריתות (ג' כרכים), עבודה ברורה על מסכת מכות, בקרוב: עבודה ברורה על נדרים פרק א' וב'. ספרי קובץ מפרשים בהוצאת המכון (המפרשים מסודרים בצורה עוקבת ע"פ סדר הדף, עם תיקוני טעויות רבים והשלמת מראי מקומות): קובץ מפרשים על מסכת ר"ה (ב' כרכים), קובץ מפרשים על מסכת יומא (ג' כרכים), קובץ מפרשים על שבת סוגיא דחנוכה, קובץ מפרשים על שבת סוגיא דמתן תורה