Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

פסקי הגר"א
Piskei HaGra
אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א)

על ד’ חלקי שלחן ערוך מבאורי הגר"א; מצורף לזה חידושים בשם עמודי אש
בהוצאה חדשה ומפוארת
 • Halacha
 • $16
 • $10
 • עמודי אש
 • לעמפערט, צבי הירש
 • מכון הגר"א
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 961
 • 26
 • 2000
 • כריכה קשה
‫ אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797 מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ פסקי הגר"א : על ד’ חלקי שלחן ערוך : ... מפסקי השו"ע והאחרונים אשר הבנתים מחבור... באורי הגר"א / מהגאון רבינו אליהו מווילנא ; מצורף לזה מעט חידושים... עפ"י שיטת הגר"א או עפ"י שיטת האחרונים בדברי הגמרא והפוסקים הראשונים... בשם עמודי אש / ... צבי הירש בלא"א מוהר"ר שלמה לעמפערט... ; [העורכים]: ר’ יעקב זלושינסקי... הרב נחמיה פעפער. ‬ ‫ מהדורה: ‬ ‫ בהוצאה חדשה ומפוארת. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ירושלם -נ.י. : מכון הגר"א, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 15, תתקמו עמודים ; 26 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ "יצא לראשונה בווילנא בשנות תרל"ה-תרס"ד" ‬ ‫ ע’ 1-9: דבר המכון/ הרב ר’ שמואל יעקב בלאאמו"ר ר’ ירוחם פישל פעפער ‬ Top.Subj. - Misc. ‫ הלכה -- קבצי דינים. ‬ Local Subj. ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1545 שלחן ערוך -- באורים. ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ למפרט, צבי הירש עמודי אש ‬ ‫ זלושינסקי, יעקב עורך ‬ ‫ פפר, נחמיה בן ירחם פישל עורך ‬ ‫ פפר, שמואל יעקב בן ירחם פישל מחבר מבוא ‬