Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ביאור הגר"א על מגילת אסתר
Biur HaGra Al megelot Ester
הגר"א

ביאור הגר"א השלם והמבואר על מגילת אסתר י"ל מתוך הנדפס בווארשא, תרמ"ז ומתוך עיון בכתבי ידות השונים, עם הארות ועיונים לביאורי הגר"א מביאוריו ומביאורי הקדמונים
מהדורה חדשה מתוקנת
 • Nach (Prophets Writings)
 • HaGra
 • 60
 • 35
 • פעפער, ‬ירוחם פישל
 • מכון הגר"א
 • New York
 • 2015
 • 1
 • 510
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
תנ"ך. אסתר. תשע"ה. ניו יורק ‬ ‫ כותר אחיד: ‬ ‫ [באור הגר"א] ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ביאור הגר"א : השלם והמבואר על מגילת אסתר / מכבוד רבינו... אליהו מווילנא ; ... י"ל מתוך הנדפס בווארשא, תרמ"ז ומתוך עיון בכתבי ידות השונים, עם הארות ועיונים לביאורי הגר"א מביאוריו ומביאורי הקדמונים... נערך ונסדר... מנאי נחמיה בלאאמו"ר ר’ ירוחם פישל פעפער. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ ניו יורק : מכון הגר"א, תשע"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 1 עמוד לא ממוספר, 60 עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, תלט עמודים, 11 עמודים לא ממוספרים, קנח עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ עם הפנים ‬ ‫ ע’ [13]-28: דבר המכון [הגר"א] / הרב שמואל יעקב בלאאמו"ר... ירוחם פישל פעפער ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה פרוש על מגלת אסתר ‬ ‫ פפר, נחמיה בן ירחם פישל עורך ‬ ‫ פפר, שמואל יעקב בן ירחם פישל מחבר הקדמה ‬