Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

הלכה שלימה
Halacha Shelaima
סודרי, שלמה

על הלכות שבת : רפואה ויולדת, שכירות וקבלנות בנכרי, שכר שבת, קריאת שטרי הדיוטות, הכנה משבת לחול, הנאה ממלאכת נכרי, אמירה או רמיזה לנכרי, ספיית איסור לקטן, קבלת שבת ותוספת שבת, הדלקת נרות
ספר חדש
 • Shabbat
 • Halacha
 • $8
 • $11
 • מכון מפרשי הש"ס
 • Lakewood
 • 2018
 • 1
 • 462
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ סודרי, שלמה בן אברהם מחבר ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר הלכה שלימה : על הלכות שבת : רפואה ויולדת, שכירות וקבלנות בנכרי, שכר שבת, קריאת שטרי הדיוטות, הכנה משבת לחול, הנאה ממלאכת נכרי, אמירה ורמיזה לנכרי, ספיית איסור לקטן, קבלת שבת ותוספת שבת, הדלקת נרות... להלכה ולמעשה בדברים שנמצאו בהם דיעות חלוקות בפוסקים, במקורותיהם ונימוקיהם... ובצירוף פרטי דינים המסתעפים... כולל בירורי הלכה להנוהגים כשיטת השו"ע והרמ"א, פסקי גדולי זמנינו... הערות והכרעות אשר שמעתי ממורי הוראה ; ובסופו קונטרס בדיני ממצוא חפציך ומקח וממכר / חברתיו וערכתיו שלמה סודרי. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר הלכה שלמה - על הלכות שבת ‬ ‫ על הכריכה: ספר הלכה שלימה - הלכות רפואה ויולדת, אמירה לנכרי, שכר שבת, שטרי הדיוטות, הכנה, ספיית איסור לקטן, קבלת שבת, הדלקת נרות ‬ ‫ קונטרס בדיני ממצוא חפציך ומקח וממכר ‬ ‫ קונטרס ממצוא חפציך ומקח וממכר ‬ ‫ ממצוא חפציך ומקח וממכר ‬ ‫ ממצוא חפצך ומקח וממכר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ לייקוואוד : מכון מפרשי הש"ס, תשע"ח. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 13 עמודים לא ממוספרים, עמודים יב-תסב : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפתח. ‬