Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אוצר מפרשי רש"י
Otzar Mepharshei Rashi
אחרים

כל מפרשי רש"י הקדמונים על מגילת אסתר ונוסף עליהם "ילקוט מפרשים"
ספר חדש
 • Megillat Esther
 • $17
 • $11
 • מכון רש"י
 • Netivot
 • 2018
 • 1
 • 220
 • 25
 • 1000
 • כריכה קשה
מחבר: ‬ ‫ תנ"ך. אסתר. תשע"ח. נתיבות ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ אוצר מפרשי רש"י : מגילת אסתר : בו נקבצו כל מפרשי רש"י הקדמונים... על מגילת אסתר... ונוסף עליהם "ילקוט מפרשים" : המלקט את כל הביאורים... על פירוש רש"י למגילת אסתר מתוך... ספרי רבותינו העוסקים בביאור המגילה, ונוסף עליהם: "אור תורה" : המציין... לכל המקומות בדברי חז"ל אשר דרשו ופירשו הפסוק, וכמו כן נוסף" אור שלמה" : המציין... לכל המקורות אשר מהם שאב רש"י את פירושו, וכן נוסף ’הביאור המשולב’ למגילה : המלוקט מדברי גדולי הפרשנים כדי להבין פשט הכתובים... / [העורך: מאיר גבריאל מימון]. ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ [נתיבות] : מכון רש"י, תשע"ח [2018]. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ 44 עמודים לא ממוספרים, קיג עמודים, 1 עמוד לא ממוספר, נה עמודים, 8 עמודים לא ממוספרים : פקסימילים, תרשימים ; 25 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ כולל מפרשי רש"י: הואיל משה - באר היטב, לרב משה מת, תלמיד המהרש"ל. בית דין שמואל, לרב שמואל מקשן [--ר’ שמואל בן פנחס כץ]. מירא דכיא, לרב מרדכי הלוי מסלאוויטיש. באר רחובות, לרב יצחק אייזיק אויערבאך. שם אפרים, לרב אפרים זלמן מרגליות, עם הגהות יד ושם, למוהר"ר ישעיה פאללאק. אוצר לעזי רש"י, לרב משה קטן. חכמת שלמה, לרב מאיר גבריאל מימון. ‬ ‫ תקציר ‬ ‫ "ובראש הספר הבאנו רקע כללי על סוף מלכות ישראל, ומלכות בבל, פרס, ומדי ויון, למען ידע הקורא את הרקע וההשתלשלות של מאורעות המגילה היכן ממוקמת היא בהיסטוריה, וכן ערכנו טבלה ע"פ סדר הזמנים... וחשבון קץ הגלות שחישבו בלשאצר ואחשורוש ביחס לזמן האמיתי..." - בסוף הפתח דבר. ‬ שלמה בן יצחק, (רש"י). פרוש אסתר -- באורים. ‬ ‫ תנ"ך -- כרונולוגיה -- תרשימים. ‬ ‫ תנ"ך. אסתר -- טבלאות. ‬ ‫ פרשני התנ"ך אסתר -- ביבליוגרפיה ‬ ‫ מחבר שותף ‬ ‫ שלמה בן יצחק, (רש"י) פרוש אסתר ‬ ‫ משה בן אברהם, מפרמיסלא הואיל משה ‬ ‫ מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלוביץ מירא דכיא ‬ ‫ שמואל בן פנחס, כץ בית דין שמואל ‬ ‫ אוירבך, יצחק איזיק בן ישעיה באר רחובות ‬ ‫ מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש שם אפרים ‬ ‫ פולק, ישעיה בן ברוך הגהות יד ושם ‬ ‫ קטן, משה אוצר לעזי רש"י ‬ ‫ מימון, מאיר גבריאל חכמת שלמה ‬