Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

אהל אבות
Ohel Avot
מרדכי יהושע שפירא

מתורתם וימי חייהם של הגאונים לבית משפחת שפירא ו"בית הרב" דוואלאזין
מהדורה קמא
 • Biography
 • Bava Batra
 • $17
 • $11
 • עומקא דדינא
 • נפתלי צבי ברלין
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 370
 • 25
 • 800
 • כר' קשה
מלא הוד קדומים ויין ישן שרוח זקנים נוחה הימנו. ובעיקר על הג"ר אריה ליב שפירא אב"ד קאוונא המכונה רבי ליבל'ה קובנר, ליקוט מדברי תורתו, ותולדותיו. הספד מכת"י של הגאון הנצי"ב על הגאון הרד"ל. ספר "עומקא דדינא" מבעל "באר היטב" על הש"ס על שני הפרקים הראשונים בבבא בתרא. ----------------------------- אהל אבות : זכר יקותיאל : מתורתם וימי חייהם של אבותינו רבותינו אבות העולם / [מלקט] - מרדכי יהושע שפירא. ‬ Varying Form Title ‫ זכר יקותיאל ‬ Imprint ‫ [ישראל] : מרדכי יהושע שפירא, תשע"ה. ‬ Phys.Description ‫ שעא עמודים : פקסימילים ; 25 ס"מ. ‬ General Note ‫ "יוצא לאור לזכרו של אבינו מורינו רבי יקותיאל שפירא" ‬ General Note ‫ כולל דברים לזכרו ‬ General Note ‫ כולל מפתחות ‬ Formated Contents N ‫ מתורתו של רבי אריה ליב שפירא מווילנא, בעל נחלת אריאל -- תולדותיו ודברי תורתו של רבי אריה ליב שפירא, אב"ד קאוונא -- מגדל דוד : הספד רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב, על רבי דוד לוריא, הרד"ל -- ספר "עומקא דדינא" : חידושים על שני הפרקים הראשונים במסכת בבא בתרא, מהגאון רבי אריה הומענער רבינוביץ -- מתורתו של רבי חיים ברלין ומכתבים אליו -- תשובות רבי רפאל שפירא אב"ד ור"מ דוואלוזין, מח"ס תורת רפאל -- אגרת חיזוק ממרן החזו"א -- דברים על התורה מפי השמועה בשם הגרי"ז מבריסק, מהעתקתו של אבינו רבי יקותיאל שפירא -- דברי תורה מבית הגר"ר שפירא מוואלאזין -- מכתבי בני הגר"ר שפירא מוואלאזין לאבינו מורינו -- דברים לזכרו של אבינו רבי יקותיאל שפירא. ‬ General Note ‫ נושא ישן: רבנים - ליטא - ביוגרפיה ‬ General Note ‫ נושא ישן: חדושים ופלפולים. ‬ Subject-Name ‫ שפירא, אריה ליב בן מנחם ‬Subject-Topical Rabbis -- Lithuania -- Biography.