Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5781

Look inside

ילקוט יוסף
Yalkut Yosef
יצחק יוסף

פסקי הלכות ע"פ סדר השולחן ערוך, עם מקורות מהש"ס, ראשונים ואחרונים, הוספות וביאורים
מהדורה לחתני פרס תורני
 • Holidays
 • $76
 • $15
 • מועדים
 • עובדיה יוסף
 • הוצאת זיכוי הרבים
 • Jerusalem
 • 2015
 • 6
 • 4000
 • 25
 • 6900
 • קשה
‫ יוסף, יצחק בן עובדיה, 1952- מחבר ‬ Title ‫ ילקוט יוסף : מועדים: הלכות פסח... : פסקי הלכות ע"פ סדר השלחן ערוך, עם מקורותיהם מהש"ס, הראשונים והאחרונים... עד אחרוני זמנינו... עם הוספות וביאורים ותשובות בהלכה / מאת יצחק יוסף, הראשון לציון... ; בתוספת פסקים מאאמו"ר... עובדיה יוסף. ‬ Varying Form Title ‫ ילקוט יוסף - פסח ‬ 264 1 ‫ ירושלים : אש פיתוחים, תשע"ה [2015]-תשע"ח. ‬ Phys.Description ‫ 3 כרכים ; 25 ס"מ. ‬ Formated Contents N ‫ כרך א: מסימן תכט עד סימן תמד. הלכות חודש ניסן, דיני ברכת האילנות, שבת הגדול, הלכות בדיקת חמץ, דינים הנוהגים אחר הבדיקה, דין המפרש בים והיוצא לדרך, המשכיר בית לחבירו, חמץ של גוי אצל ישראל, דיני ביעור חמץ, דיני תערובת חמץ, דיני חמץ בערב פסח, דיני ערב פסח שחל בשבת. תשע"ה [2015]. [2], תתלז ע'. ע' ה-לז: מבוא : [דרושים על פסח]. ‬ Formated Contents N ‫ כרך ב: מסימן תמה עד סימן תעב. ביעור חמץ, מצרכי מזון לפסח, הגעלת כלים, דיני מצה, דיני ערב פסח - עד דיני ליל הסדר. תשע"ז. תתקכח ע'. ‬ Formated Contents N ‫ כרך ג: מסימן תעב עד סימן תצב. דיני ליל הסדר ותפלות החג, ביעור מעשרות ווידוי מעשר, תפילות חול המועד. בתוספת דברי אגדה על הגדה של פסח. תשע"ח. [2], תתקפא ע'. בסופו: קיצור ההלכות [של כרך זה]. ‬ General Note ‫ נושא ישן: הגדה של פסח - באורים ‬ General Note ‫ נושא ישן: פסח - הלכה ‬ General Note ‫ נושא ישן: חמץ - הלכה ‬ General Note ‫ נושא ישן: כלים - הלכה ‬ General Note ‫ נושא ישן: מצות - הלכה ‬ General Note ‫ נושא ישן: פסח - דרושים, שיחות ואמרים ‬ Subject-Name ‫ קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575. שלחן ערוך. הלכות פסח