Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5782

Look inside

ליקוטי שיעורים
Likutey Shiurim
פסח שטיין

השיעורים מבררים ומתמצתים בבהירות בעמקות וביסודיות את עיקרי היסודות והחידושים בכל סוגיא.
לאחר זמן רב שאזלו מן השוק, ניתן להשיג שוב.
 • שיעורים
 • 250
 • 45
 • בבא קמא ובבא מציעא
 • המחבר
 • ברוקלין
 • תשסז
 • 6
 • 1300
 • 25
 • 3500
מהדורא שלישית מתוקנת ומורחבת. ‬ ‫ הוצאה חדשה. ‬‫ מו"ל: ‬ ‫ [וויקליף, אוהייא] : [ישיבת טלז], תשס"ז [2007] ‬‫ תיאור: ‬ ‫ 5 עמודים לא ממוספרים, רנב עמודים, 1 עמוד לא ממוספר. ‬‫ הערה: ‬ ‫ הספר איננו בספרייה הלאומית. ‬ ‫ בשער: מהדורא שלישית מתוקנת ומורחבת, עם הרבה הוספות ושיעורים חדשים. ‬ ‫ מעבר לשער גם: מכון באר התורה. ‬ ‫ כולל מפתחות. ‬