Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5764

Look inside

שו"ת הרא''ש
Shut HaRosh
רבינו אשר ב''ר יחיאל

מהדורה מתוקנת עם תשובות חדשות תיקונים ע''פ כת''יודפוסים ראשונים מראי מקומות והערות
תשובות הראשונים
 • Responsa
 • $39
 • $10
 • תשובות רבינו אשר ב''ר יחיאל
 • מכון ירושלים
 • Jerusalem
 • 1994
 • 1
 • 580
 • 28
 • 1100
 • כר' קשה