Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5775

Look inside

נזיר אחיו
Nezir Echav
שאר-ישוב כהן

דברי תורה, הגות, מחקר והערכה, זכרון לנזיר אלוקים... הרב דוד כהן <הרב הנזיר>...
ממהדורה זו נשאר 2 למכירה
 • Memorial and Jubilee Volumes
 • 780
 • 35
 • צבי קפלן, יעקב הכהן אבידור, שמואל מרקוביץ
 • נזר דוד
 • Jerusalem
 • 1977
 • 3
 • 1250
 • 25
 • 3200
 • כר' קשה
נזיר אחיו : דברי תורה, הגות, מחקר והערכה, זכרון לנזיר אלוקים... הרב דוד כהן <הרב הנזיר>... / (המערכת: הרב שאר-ישוב כהן, צבי קפלן, הרב יעקב הכהן אבידור, שמואל מרקוביץ). ‬ מו"ל: ירושלים : נזר דוד, אגודה להנצחת זכרו והוצאת כתביו של הרב דוד כהן <הרב הנזיר>, (תשל"ח 1977). תיאור: 3 כר’ ([15], תו, [9]; [2], תיד, [4]; [6], תרכז, [4] ע’) : פקס" ; 25 ס"מ. הערה: כרך א: ע’ [רכט]-תו: תפארת חייו : ליקוטים מתוך זכרונותיו של מוהרד"ך... ואגרות ממנו ואליו כרך ב: ע’ [תה]-תיד: רשימת כתבים : כתבי מהרד"ך שבדפוס ובכת"י Local Subj. כהן, דוד בן יוסף (הנזיר) הלכה -- מאמרים. מחשבת ישראל -- מאמרים. פילוסופיה יהודית -- מאמרים. רבנים -- ישראל -- ירושלים -- ביוגרפיה. מחבר שותף כהן, שאר ישוב בן דוד כהן, דוד בן יוסף (הנזיר)