Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

הרמב"ם והמכילתא דרשב"י
HaRambam VehaMechilta Derashbi
מנחם כשר

הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות
מהדורה שניה
 • Rambam
 • $15
 • $7
 • עם מבוא, באורים, הערות ונספחות
 • בית תורה שלמה
 • Jerusalem
 • 1989
 • 1
 • 240
 • 25
 • 900
 • כר' קשה
ספר הרמב"ם והמכילתא דרשב"י : הלכות שהביא הרמב"ם במשנה תורה אשר מקורן במכילתא דרבי שמעון בן יוחאי לספר שמות / עם מבוא, באורים, הערות ונספחות בעזהי"ת מאת מנחם מ. בהרב יצחק פרץ כשר. ‬ Edition Statement ‫ מהדורה שניה ‬ Publication Area ‫ ירושלים : בית תורה שלמה, תש"מ. ‬ Phys.Description ‫ רמ עמ' : איורים.