Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

אמרי יושר
Emrey Yosher
מאיר גריינימן

אמרי יושר על עניינים מסדר מועד מסודרים על סדר הדפים וכן נלווה אליו קונטרס פסקים ודברים בהלכות שבת ור"ח ממרן החזו"א זצוקללה"ה. ספר ישן אך שלם עם נזק קל בכריכה.
מהדורת קמא
 • Talmud
 • Bava Batra
 • $15
 • $11
 • אברהם ישעיהו קרליץ
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 1975
 • 1
 • 255
 • 29
 • 900
 • כר' קשה
מחבר: ‬ ‫ גריינימן, מאיר בן שמואל ‬ ‫ כותר: ‬ ‫ ספר אמרי יושר : על ענינים מסדר מועד מסודרים על סדר הדפים גם נלווה אליו קונטרס פסקים ודברים <בהלכות שבת ור"ח> ממרן החזון איש / מאתי מאיר בלאאמו"ר הגר"ש גריינימן. ‬ ‫ כותר נוסף: ‬ ‫ ספר אמרי ישר ‬ ‫ מו"ל: ‬ ‫ בני ברק : (הוצאת המחבר), תשל"ה. ‬ ‫ תיאור: ‬ ‫ [2], 7, רלה, [2], יג ע’ ; 29 ס"מ. ‬ ‫ הערה: ‬ ‫ בהכפלה. ‬ ‫ אודות כת' א ‬ Talmud Bavli. Avodah Zarah -- Commentaries Talmud Bavli. Bava Batra -- Commentaries Talmud Yerushalmi. Zera’im -- Commentaries ‫ מחבר שותף ‬ ‫ קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953 ‬