Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5778

Look inside

ביאור הערוך
Beur HaAruch
ישעיה ברלין

הוא ביאור... והגהות... ותקונים... ואסיפת מלות שונות אשר לא הביאו רבינו הערוך
מצב טוב. קצת חורי עש
 • Dictionary
 • 288
 • 45
 • הפלאה שבערכין
 • המחבר
 • 1830
 • 1
 • 175
 • 20
 • 600
 • כר' קשה
2.ביאור הערוך-"הפלאה שבערכין" לר' ישעיה ברלין זצ"ל.דפוס ברעסלויא תק"צ.מצב טוב.קצת חורי עש. מחיר:80$. ברלין, ישעיה בן יהודה ליב. Title הפלאה שבערכין : ביאור הערוך / מאת... מוהר"ר ישעיהו ברלין זצוק"ל... והוא ביאור... והגהות... ותקונים... ואסיפת מלות שונות אשר לא הביאו רבינו הערוך...הובא לדפוס על ידי... אחד מתלמידיו... רפאל זאב... גינסבערג... Imprint ברסלויא : דפוס זולצבאך, ליב (לבית קצנלינבוגן) ובנו הירש, [תקצ"א] Descr. [5], פה ד’ ; 20 ס"מ. Gen. note אותיות א - כ בלבד. Per.Sub. נתן בן יחיאל, מרומי. הערוך -- באורים -- אחרונים נתן בן יחיאל, מרומי. הערוך -- הגהות Top.Subj. - Misc. ספרות התנאים -- מלונים.