Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

בני ציון
Bnay Zion
בן ציון מיטבסקי

מהדורה חדשה של הספר. המחבר היה מגדולי ליטא בדור הקודם. מאיים ושבעה סימנים בהם מפלפל המחבר בקושיות גדולי האחרונים כר''ע איגר, השאגת אריה, הקצות ורבים אחרים.
מחיר משוער*
 • On the Shas
 • $20
 • $15
 • חדושים בכל מקצועות התורה
 • -
 • Tel Aviv
 • 2004
 • 1
 • 300
 • 24
 • 500
 • כר' קשה