Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

אוצר חידושים כריתות
Otzar Chidushim
מהדיר: יעקב זלושינסקי

אוסף חבורים על מסכת כריתות, חלקם חדשים מכת''י וחלקם מהדורה חדשה עם הוספות
כולל: באר שבע , שאלת הכהנים תורה, הר הבית לר' אברהם טיקטין מכת''י, חדושים מרבי יעקב משה, תקנת עזרא לר' עזרא אלטשולר מכת''י, ליקוטים מהגר''ח והגרי''ז, ליקוט חידושים, קונטרס אחרון
 • On the Shas
 • $24
 • $10
 • על מסכת כריתות
 • -
 • Jerusalem
 • 2004
 • 1
 • 411
 • 24
 • 700
 • כר' קשה