Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

מאמר מרדכי
ma`amar mordechai
אדמו''ר מרדכי חיים סלונים

המחבר היה אדמו''ר מסלונים בא''י אחרי השואה. הספר מורכב משני חלקים: א. ליקוט אימרותיו ואגרות קודש ב. סיפורי צדיקים מהבעש''ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו אשר קבלם במסורה מצדיקי אמת
* מחיר משוער - הספקה מהמחבר
 • Hassidut
 • $22
 • $15
 • ישראל זאב סלונים, מלקט
 • -
 • Jerusalem
 • 2005
 • 2
 • 517
 • 25
 • 2000
 • כר' קשה