Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5765

Look inside

בעקבי יעקב
be`ikvey ya`akov
חיים מרדכי וייזר

על פרשת בראשית בלבד. מיוסד על יצירתו של הרב יעקב גליס שאסף את תורת בעלי התוספות וסדרם על סדר הפרשיות
* מחיר משוער - הספקה מהמחבר
 • On the Torah
 • $21
 • $14
 • חדושים, באורים והערות בעקבות פירושי בעלי התוס' על התורה
 • -
 • Jerusalem
 • 2005
 • 1
 • 397
 • 25
 • 700
 • כר' קשה