Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

תוספתא עם משנת יוסף
Tosefta Sheviit
יוסף ליברמן

.. סביב... שני הפירושים... חסדי דוד השלם, להגאון... רבי דוד פארדו... הפירוש הקצר... להגאון... רבי יונה ב"ר גרשון... ערוכים ומסודרים
הערות וביאורים לתוספתא ומפרשיה... הבאת כל דברי החזון איש ושאר אחרונים, הוספות חדשות מחזון יחזקאל
 • Tosefta
 • Sabbatical Year
 • $17
 • $11
 • דוד פרדו, יונה ב"ר מוילנא
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 1986
 • 1
 • 147
 • 25
 • 600
 • כר' קשה
איסוף מבית המחבר 35 ש"ח