Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

מתן תורה (הקצר)
Matan Torah
יהודה ליב אשלג

הפצת ידיעות מקוריות של נשמת היהדות, הדת וחכמת הקבלה בין שדרות העם
יצא לראשונה בשנת תרצ"ג בחוברות. יצא בתשע"ז מחדש עם מאמרים נוספים במהדורה מורחב ועכשיו מהדורה בגודל מוקטן קצת כולל 7 מאמרים והקדמות ממנו בעריכה קלה
 • Kabbala
 • Zohar
 • $9
 • $11
 • המחבר
 • Bnei Brak
 • 2019
 • 1
 • 200
 • 22
 • 600
 • כר' קשה
*להשוות עם מהדורה הקודמת: אשלג, יהודה ליב מחבר ‫  מאמרי הסולם :  ספר מתן תורה *המורחב : מוקדש להפצת ידיעות מקוריות של נשמת היהדות, הדת וחכמת הקבלה בין שדרות העם / מאת אדמו"ר... רבי יהודה ליב הלוי אשלג... מחבר פירוש "הסולם" על הזוהר... ; יו"ל בעריכה חדשה מפוארת בתוספת מאמרים חדשים מכתבי יד שלא ראו אור, מראי מקומות הפניות והערות, ע"י עמותת אור הסולם.... ‬ ‫  מאמרי הסלם ‬ ‫  ספר מתן תורה המורחב ‬ ‫  מהדורה ראשונה ‬ ‫  בני ברק : עמותת אור הסולם, תשע"ז 2017. ‬ ‫  20 עמודים לא ממוספרים, תצו עמודים : פקסימילים. ‬ ‫    כולל הפניות ביבליוגרפיות ‬ ‫  מאמרי הקדמה: הסיבות לגילוי כתביו -- בין אדם לחברו -- מהות הדת -- חכמת הקבלה -- תולדות חכמת הקבלה הסתרתה וגילויה -- האדם וחרותו -- העולמות הרוחניים ודרכי השגתם -- נספחים -- מפתחות. ‬ ‫  קבלה - מבואות ‬‫  אור הסולם - מרכז מורשת בעל הסולם (בני ברק) גוף מנפיק ‬