Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

חדושי רבנו חיים הלוי
Hiddushei Rav Haim HaLevi
חיים סולוביצ'יק

יוצא לאור מחדש ועל שוליו אסופת גיליונות וחידושים מתלמידיו מנחילי-מעתיקי שמועתו, רבותינו ראשי הישיבות
... וגם לרבות השוואות לאשר נדפס בשמו בספרים ובמאספים ובשאר כתבי תלמידיו
 • Al HaRambam
 • Talmud
 • $33
 • $10
 • חדושים ובאורים על הרמב"ם מאת רבנו חיים הלוי
 • חיים הירשמן, דניאל ביטון
 • מכון המאור
 • Jerusalem
 • 2019
 • 1
 • 674
 • 32
 • 1800
 • כר' קשה
‫  סולוביצ'יק, חיים, 1853-1918 מחבר ‬ ‫  חדושי רבנו חיים הלוי :  חדושים ובאורים על הרמב"ם / מאת רבנו חיים הלוי סאלאווייציק ; עורך ראשי: הרב חיים הירשמן ; עורך משנה: הרב אליהו אריה אינדורסקי. ‬ ‫  חידושי רבינו חיים הלוי ‬ ‫  מהדורת מכון המאור. ‬ ‫  ירושלים : מכון המאור, תשע"ח [2018]. ‬ ‫  5 עמודים לא ממוספרים, יט עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים, קיב דפים, ט עמודים, תקכה עמודים : איורים, פורטרט, פקסימילים ; 32 ס"מ. ‬ ‫  כולל מפתח. ‬ ‫  בשער: יוצא לאור מחדש ועל שוליו אסופת גיליונות וחידושים מתלמידיו מנחילי-מעתיקי שמועתו, רבותינו ראשי הישיבות ... וגם לרבות השוואות לאשר נדפס בשמו בספרים ובמאספים ובשאר כתבי תלמידיו ... ע"י המשתדל דניאל ביטון. ‬ ‫  עמודים א-יא: תולדות הרב חיים סולוביציק. ‬ ‫  תקכה העמודים: מאור הגר"ח. ‬ ‫  משפט המהדורה מעמוד יח. ‬ ‫  משה בן מימון, 1138-1204. משנה תורה ‬‫  סולוביצ'יק, חיים, 1853-1918 ‬‫  ביטון, דניאל בן אברהם ‬ ‫  הירשמן, חיים עורך ‬ ‫  אינדורסקי, אליהו אריה עורך ‬ ‫  מאור הגר"ח. ‬  Jerusalem (Israel) place of publication