Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

משפט הגט
Mishpat HaGet
נהוראי אוחנה

הלכות גטין... : אוצר פוסקים ממאות ספרי שו"ת ופסקי דין על סדר סעיפי הש"ע ; ... פסקי גטין : תמצית דברי הפוסקים... בקצרה, כולל פסקי הלכה... אקטואליים
עמק גטין : מהוה כמקורות ל"פסקי גטין" המכיל את עיקרי דברי הפוסקים... עד לדעת אחרוני האחרונים
 • Divorces
 • Shulkan Aruch
 • 125
 • 35
 • אוצר פוסקים על הלכות גיטין
 • מכון דעה להשכיל
 • Jerusalem
 • 2015
 • 1
 • 1000
 • 25
 • 2600
 • כר' קשה
‫  קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575 מחבר ‬ ‫ [שלחן ערוך - משפט הגט] ‬ ‫  משפט הגט :  ... הלכות גטין... : אוצר פוסקים ממאות ספרי שו"ת ופסקי דין על סדר סעיפי הש"ע ; ... פסקי גטין : תמצית דברי הפוסקים... בקצרה, כולל פסקי הלכה... אקטואליים... ; עמק גטין : מהוה כמקורות ל"פסקי גטין" המכיל את עיקרי דברי הפוסקים... עד לדעת אחרוני האחרונים / ערכתי וחיברתי... נהוראי יוסף בן... הרה"ג שמעון מאיר אוחנה... ‬ ‫  ירושלים : מכון דעה להשכיל, תשע"ד [2014]-תשע"ה [2015]. ‬‫  2 כרכים ; 25 ס"מ. ‬ א: סימנים קיט-קלט. תשע"ד [2014]. [12], 9, [2], תתקעח, ו ע'. ע' תתקסג-תתקעח: ביבליוגרפיה. "חלק מספרי השו"ת המופיעים באוצר 'משפט הגט'". ‬ ‫  ב: סימנים קמ-קנד. תשע"ה [2015]. [10], 8, [4], תשעא, [1], ו ע'. ‬ ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך אבן העזר. הלכות גטין -- באורים. ‬‫  ברקוביץ, גיננדל ‬‫  גטין -- הלכה. ‬‫  אוחנה, נהוראי יוסף מחבר ‬ ‫  בערקאוויטש, אברהם פנחס בן משה יהודה מחבר