Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

סידור כוונות הרש"ש היר"א
Siddur Kavanot HaRashash HaYira
ידידיה רפאל אבולעפיה

ע"פ סידורו של המקובל מוהר"ר שלום מזרחי דידיע שרעב"י הרש"ש
ע"פ הכתבים ... של ... המקובל ... רבי חיים וויטאל, כפי מה שקבל מפי ... רבנו יצחק לוריא אשכנזי האר"י, כפי קבלה ... שקבל מפי אליהו הנביא ; וסידור הרב המקובל ... ידידיה רפאל חי אבולעפייא הנקרא היר"א
 • Prayer book
 • Kavanot
 • 75
 • 35
 • שלום שרעבי, חיים וויטאל, יצחק לוריא
 • מדרש ששון
 • Jerusalem
 • 2019
 • 1
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה