Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

פרדס יצחק
Pardes Yitzchak
יצחק בצרי

קיבוץ מאמרי התלמוד בבלי וירושלמי והמשניות הנמצאים בספר הקדוש עץ חיים : מבוארים בשורשם על דרך הפשט הדרש והרמז עם ציון הלכה לכל המשתייך אליהם, והובאו בזה הרבה מכתבי ... הבן איש חי
; וביאור מקיף בדרך הסוד כפי אשר קיבל רבינו האריז"ל מאליהו הנביא
 • Kabbala
 • Talmud
 • $27
 • $11
 • המחבר
 • Jerusalem
 • 2019
 • 1
 • 622
 • 25
 • 1600
 • כר' קשה