Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

מעשי התלמוד
Ma'asei HaTalmud
‫ כהן, אליעזר

מוגשים... המעשים... ומבוארים על פי רש"י ומפרשים נוספים, ובראשם המהרש"א... בשפה ברורה... נאמן למקור, ולא לייפות את הדברים בקישוטים ספרותיים
עם ניקוד ובתוספות הסברים קלים ללשון המקורי
 • אגדות חז"ל
 • סיפורי מעשים
 • 120
 • 90
 • ג' חלקים
 • המחבר
 • בני ברק
 • תשעו
 • 3
 • 1045
 • 25
 • 3000
ניתן להשיג אצל מחבר - 0548481411