Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

עמק הפרשה
Emek HaParsha
יעקב אברהם כהן

ובו חידושים, ביאורים ויסודות, פסקים וחקרי הלכות... פנינים... והערות על התורה ע"פ סדר הפרשיות
יצא כעת (אדר תשע"ט) כרך שלישי על ויקרא
 • Parshat Hashavua
 • --
 • --
 • בראשית
 • מכון עמק המשפט
 • Jerusalem
 • 2018
 • 1
 • 706
 • 25
 • 1200
 • כר' קשה