Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

עמק הפרשה
Emek HaParsha
יעקב אברהם כהן

ובו חידושים, ביאורים ויסודות, פסקים וחקרי הלכות... פנינים... והערות על התורה ע"פ סדר הפרשיות
יצא כעת (אדר תשע"ט) כרך שלישי על ויקרא
אשר דרש רבי יעקב אברהם הכהן, רב שכונת רמת הצפון, ירושלים