Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5780

Look inside

תכלת מרדכי
Techelet Mordechai
שלום מרדכי שבדרון

: מועדים, נביאים, כתובים, אגדות הש"ס, ליקוטים : פירושים וחידושים בהלכה ובאגדה על דרך הפשט והדרש, החקירה והקבלה
מהדורה קמא ותניינא השלם
 • Anthology
 • 50
 • 45
 • מכון דעת ותבונה
 • Jerusalem
 • 2013
 • 1
 • 460
 • 25
 • 1000
 • כר' קשה
ME-Personal Name ‫ שבדרון, שלום מרדכי בן משה, מברז'ן, 1835-1911. ‬ Title ‫ תכלת מרדכי : מהדורה קמא ותניינא השלם : מועדים, נביאים, כתובים, אגדות הש"ס, ליקוטים : פירושים וחידושים בהלכה ובאגדה על דרך הפשט והדרש, החקירה והקבלה / מהגאון ... רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, אבד"ק ברעזן ... ; יוצא לאור במהדורה חדשה ומהודרת, עם הוספות רבות מכתב יד ותיקונים רבים, הערות, הארות וביאורים. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון דעת תורה, תשע"ג. ‬ Phys.Description ‫ תפא ע' ; 25 ס"מ. ‬ Subject-Topical ‫ פרשת השבוע -- דרשות. ‬ Subject-Topical ‫ מועדים -- דר