Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

תכלת מרדכי
Techeiles Mordechai
שלום מרדכי שבדרון

מהדורה קמא ותניינא השלם : מועדים, נביאים, כתובים, אגדות הש"ס, ליקוטים : פירושים וחידושים בהלכה ובאגדה על דרך הפשט והדרש, החקירה והקבלה
יוצא לאור במהדורה חדשה ומהודרת, עם הוספות רבות מכתב יד ותיקונים רבים, הערות, הארות וביאורים
ME-Personal Name ‫ שבדרון, שלום מרדכי בן משה, מברז'ן, 1835-1911. ‬ Title ‫ תכלת מרדכי : מהדורה קמא ותניינא השלם : מועדים, נביאים, כתובים, אגדות הש"ס, ליקוטים : פירושים וחידושים בהלכה ובאגדה על דרך הפשט והדרש, החקירה והקבלה / מהגאון ... רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון, אבד"ק ברעזן ... ; יוצא לאור במהדורה חדשה ומהודרת, עם הוספות רבות מכתב יד ותיקונים רבים, הערות, הארות וביאורים. ‬ Publication Area ‫ ירושלים : מכון דעת תורה, תשע"ג. ‬ Phys.Description ‫ תפא ע' ; 25 ס"מ. ‬ Subject-Topical ‫ פרשת השבוע -- דרשות. ‬ Subject-Topical ‫ מועדים -- דרושים, שיחות ואמרים. ‬ Added Corporate ‫ מכון דעת תורה (ירושלים)