Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

תיקון יששכר
Tikun Yisachar
יששכר בן סוסאן

דיני ומנהגי התקופות, החודשים המועדים הקריאות וההפטרות לכל השנה. מגדולי רבני צפת לפני כ 500 שנה (בתקופת הב"י והאר"י זיע"א)
יצא לאור לראשונה בשנת של"ט בונציא ועתה יוצא לאור מחדש באותיות מאירות עינים.
 • מועדים
 • $19
 • $10
 • עיבור השנים
 • אור המערב
 • ירושלים
 • תשעט
 • 1
 • 405
 • 25
 • 1000
סוסאן, יששכר בן מרדכי ‬ Title ‫ תיקון יששכר : דיני ומנהגי התקופות, החדשים והמועדים, הקריאות וההפטרות... לר' יששכר ב"ר מרדכי בן סוסאן מערבי זצ"ל מגדולי רבני צפת... (בתקופת הב"י והאר"י)... בתוספת ראשי פרקים לתולדות המחבר. ‬ Varying Form Title ‫ תקון יששכר ‬ Publication Area ‫ ירושלים, תשמ"ח. ‬ Phys.Description ‫ [4], 40, קלו ע' ; 22 ס"מ. ‬ General Note ‫ כולל: תולדות המחבר ‬ Bibliography Note ‫ דפוס צלום: ויניציה, של"ט. ‬ Subject-Name ‫ סוסאן, יששכר בן מרדכי -- ביוגרפיה ‬ Subject-Topical ‫ עיבור שנים. ‬ Subject-Topical ‫ הפטרות -- הלכה. ‬ Subject-Topical ‫ הלוח העברי. ‬ Subject-Topical ‫ הלוח העברי -- הלכה