Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

תבואת הארץ
Tevuat HaAretz
יהוסף שוורץ

והוא חלק ב' מספר דברי יוסף..
אחד מהספרים הקדמונים שנדפסו בארץ
  • ארץ ישראל
  • 115
  • 35
  • תבואת השמש
  • ירושלים
  • תרה
  • 1
  • 217
  • 25
  • 750
נחלק לב' חלקים: חלק א מהות איכות וכמות הארץ (ובכללו עוד ביאור שמות המדינו' והמקומו' הרבה הנזכרים בתנ"ך ובדברי חכז"ל), ובו ז פרקים וביאור תוצאות הארץ. חלק ב מעשה הארץ: והוא דברי הימים למלכי וליושבי הארץ