Seforim In Demand

Categories

Catalogued: 5779

Look inside

ששה סדרי משנה
Shisha Sidrei Mishna
חנוך אלבק

מהדורה זו של המשנה מפורשת והמנוקדת...עם כל קפדנותו המדעית נוסח בלשון שווה לכל נפש, והוא פותח את שערי המשנה לרווחה לפני כל יודע ספר בישראל, גם לאלה שאינם בקיאים בספרות התלמודית
פירושה של כל מסכת מתחיל במקראות שהלכת המשנה מיוסדת עליהם, ואחריהם המבואות לכל מסכת, הדנים בעריכתה ובסדרי פרקיה; בסופו של סדר באות הוספות והשלמות שנועדו לתלמידי חכמים וחוקרים, ובהן נתפרשו גם הנימוקים לחידושי הפירוש
 • משנה
 • $149
 • $15
 • מפורשים בידי חנוך אלבק
 • מנוקדים בידי חנוך ילון
 • מוסד ביאליק/דביר
 • ירושלים
 • תשסח
 • 6
 • 22
 • 4000